KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA UN INFORMĀCIJA PAR SĪKDATNĒM

KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA UN INFORMĀCIJA PAR SĪKDATNĒM

Saglabājot mūsu vietņu lietotāju konfidencialitāti, mēs izmantojam konfidencialitātes politiku.

Konfidencialitātes politika
Šajā Konfidencialitātes politikā ir definēti noteikumi par no Lietotājiem saņemto personas datu apstrādi un aizsardzību, izmantojot vietni planetfan.pl, kas darbojas interneta adresē www.planetfan.pl (turpmāk tekstā “Tīmekļa vietne”), kuru nodrošina Planetfan sp, Z o.o. sp. k., kuras galvenā mītne atrodas Imilīnā, Pšemislovas ielā 5, kuru ar numuru NIP 646-28-75-351 REGON 241443713 KRS 0000346139 Polijā ir reģistrējusi Nacionālā tiesu reģistra VIII Tirdzniecības departamenta Katovices-Ušodas apgabala tiesa Katovicē.
Konfidencialitātes politikas izpratnē “Lietotājs” ir fiziska persona, kura izmanto Tīmekļa vietni.
Tīmekļa vietnes izmantošana ir pielīdzināma tam, ka Lietotājs izsaka piekrišanu šajos konfidencialitātes politikā aprakstītajiem noteikumiem.
Personīgie dati
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi (“Regula”) Planetfan sp. Z o.o. зр. к. ar mītnes dzīvokli Imilinā, Pšemislovas ielā 5, ar numuru NIP 646-28-75-351 REGON 241443713 KRS 0000346139 Polijā ir reģistrējusi Nacionālā tiesu reģistra VIII Tirdzniecības departamenta Katovices-Ušodas apgabala tiesa Katovicē (Konfidencialitātes politikā tiek minēta: “PLANETFAN”), informē, ka tā ir Lietotāja sniegto personas datu administrators saistībā ar tīmekļa vietni vai izmantojot vietni. Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Noteikumiem un gadījumos, ja to pieprasa tā saturs, ar Lietotāja piekrišanu.
PLANETFAN apkopo tikai tos datus, kas nepieciešami, lai noslēgtu līgumu un nodrošinātu lietotāja izvēlēto pakalpojumu, atbildot uz PLANETFAN adresētajiem jautājumiem, savu pakalpojumu mārketingam un informācijas par savu piedāvājumu sniegšanai.
Reģistrācijas vai pasūtīšanas laikā PLANETFAN apkopo datus, kas sniegti formās. Šajos datos ir ietverts:
uzvārds un vārds,
elektroniskā adrese,
dzīves vietas vai reģistrētā biroja adrese,
adrese korespondences saņemšanai,
tālruņa numurs,

Regulas noteikumos pieprasītajos gadījumos Lietotāja piekrišana viņa personīgo datu apstrādei notiek elektroniskā formā, atzīmējot atbilstošu kvadrātu reģistrācijas laikā vai citu procedūru, kas paredzēta Tīmekļa vietnes lietošanas iespējas sniegšanai. Lietotājs jebkurā brīdī var atcelt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Tīmekļa vietnē atzīmēto datu sniegšana ir brīvprātīga, taču šie dati ir nepieciešami, lai noslēgtu līgumu un sniegtu pakalpojumus Lietotājam vai lai reģistrētu Lietotāju vietnē. Ja Lietotājs nav sniedzis pieprasītos personas datus, viņu nav iespējams reģistrēt Vietnē, slēgt ar viņu Līgumu un sniegt viņam pakalpojumus.
.Lietotāja sniegto personas datu apstrādes pamats PLANETFAN ir nepieciešamība izpildīt līgumu un pēc Lietotāja lūguma pirms tā slēgšanas PLANETFAN veic nepieciešamos pasākumus (Regulas 6. panta 1. punkts). Ja PLANETFAN savu pakalpojumu mārketingam un savas informācijas par priekšlikumiem nosūtīšanai uz Lietotāja sniegto e-pastu izmanto personas datus, tad to apstrādes pamatojums ir juridiski pamatotu PLANETFAN interešu īstenošana (Regulas 6.panta 1. punkta f apakšpunkts). Datu apstrāde, lai sniegtu informāciju par saviem produktiem un pakalpojumiem, ļauj PLANETFAN Lietotājam sniegt informāciju par pašreizējo piedāvājumu. Ja Lietotājam ir nosūtīts Informācijas biļetens, kā pamats apstrādātajiem datiem ir Lietotāja piekrišana (Regulas 6.panta 1. punkta b apakšpunkts), kuru Lietotājs jebkurā brīdī var atcelt.
Lietotāja personas dati glabāsies formā, kas ļauj identificēt Lieotāju ilgāk, nekā tas ir nepieciešamas personīgo datu apkopošanai un apstrādei atbilstoši likumam. Tāpēc personas dati tiks uzglabāti tā perioda laikā, kas nepieciešams līguma izpildei un Lietotāja izvēlēto pakalpojumu sniegšanai. Šī laika beigās dati tiks apstrādāti periodā, kas nepieciešams, lai atrisinātu jebkurus iespējamos strīdus, kas var rasties saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem, piemēram, saistītus ar pretenzijām (šajā periodā tiks iekļauts prasības noilguma termiņš, kas saistīts ar pretenzijām līguma sakarā atbilstoši piemērotājiem noteikumiem).

Personas datu sniegšana
Jūsu personas datu apstrāde vai citi konfidencialitātes politikā norādītie dati var tikt uzticēti saskaņā ar rakstisku līgumu, kas noslēgts saskaņā ar Regulas noteikumiem ar organizācijām, kas sniedz pakalpojumus PLANETFAN, piemēram, tīmekļa vietnes izvietošanu, administrēšanu, apkalpošanu un pārvaldību.
PLANETFAN uztic jūsu personas datu vai citu konfidencialitātes politikā minēto datu apstrādi citām personām, kas tieši sniedz PLANETFAN pakalpojumus, apjomā, kas nepieciešams, lai izpildītu pasūtījumus, kas veikti tīmekļa vietnē, pamatojoties uz rakstisku līgumu, kas noslēgts saskaņā ar šo Regulu.
Ievērojot iepriekš minētos noteikumus, savāktie personas dati netiks atklāti citām personām vai iestādēm, ja vien to nepieprasa spēkā esošie tiesību akti vai tas būs vajadzīgs personas datu apstrādei, un tiks noslēgts atbilstošs līgums, kas garantē lietotāja tiesības un konfidencialitāti.
Lietotāja tiesības un pienākumi
Lietotājam ir tiesības piekļūt personas datu saturam un tiesības pieprasīt apstrādes papildināšanu, atjaunināšanu, pārsūtīšanu, apstrādes ierobežošanu, personas datu labošanu, to apstrādes pagaidu vai pastāvīgu apturēšanu vai to izņemšanu gadījumā, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, neatbilst patiesībai vai tie ir bijuši iegūti, pārkāpjot tiesību aktus, vai tie vairs nav vajadzīgi, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tika apkopoti.
Ja Lietotāja dati tiek apstrādāti, lai pārdotu pakalpojumus un viņa produktus, Lietotājs jebkurā laikā var iesniegt rakstisku un motivētu pieprasījumu pārtraukt savu datu apstrādi savas īpašās situācijas dēļ vai iebilst pret datu apstrādi šim nolūkam.
PLANETFAN ļauj Lietotājam dzēst savus personas datus no datu kopuma pēc Lietotāja pieprasījuma vai pamatojoties uz Regulas noteikumiem.
PLANETFAN var atteikties dzēst personas datus, ja Lietotājs ir pārkāpis Vietnes noteikumus vai piemērojamos tiesību aktus, bet personas datu glabāšana ir nepieciešama, lai noskaidrotu pārkāpuma apstākļus un noteiktu Lietotāja atbildību.
Ja Lietotājs vietnē ievieto jebkurus citu cilvēku personas datus (tostarp viņu vārdu, adresi, tālruņa numuru vai e-pasta adresi), viņš to var darīt tikai tad, ja tie nepārkāpj piemērojamās tiesības un šādu personu personiskās tiesības.

Papildus informācija par sīkfailiem:
Sīkdatnes ir teksta faili, kas tiek glabāti lietotāja gala ierīces diskā, un tiek izmantoti, lai atpazītu lietotāja ierīci, kad viņš atkārtoti izveido savienojumu ar vietni, izmantojot sīkfailus.
Sīkdatnes netiek izmantotas, lai noteiktu lietotāja identitāti, bet tās ļauj precīzāk noteikt lietotāja individuālās vajadzības, izmantojot šo ierīci, tādējādi piedāvājot labākus un specializētākus pakalpojumus atbilstošus viņa vajadzībām, kā arī atvieglojot pieslēgšanos Lietotāju interesējošām tīmekļa vietnēm.
PLANETFAN izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
statistikas – tas sniedz iespēju izveidot iekšējiem mērķiem un darbuzņēmējiem statistiku par tīmekļa vietņu darbību un lietotāju apmeklējumiem,
mārketinga ziņojumu prezentācijai un personalizācijai, kas tiek rādītas šajā termināļa ierīcē.
Lietotājs var nepiekrist sīkdatnes failu izvietošanai savā gala ierīcē. Lai to izdarītu, izmantojiet opciju, lai atspējotu sīkdatņu lejupielādi un saglabāšanu savā tīmekļa pārlūkprogrammā. Pārlūkprogrammas pakalpojumu sniedzējs nodrošina veidu, kā atspējot iespēju lejupielādēt un saglabāt sīkfailus populārās tīmekļa pārlūkprogrammās.
Sīkfailu dzēšana var izraisīt noteiktu PLANETFAN vietņu funkciju izmantošanas zaudēšanu.
Citi dati
Dažos gadījumos PLANETFAN automātiski apkopo noteikta tipa informāciju, kad tiek apmeklēta Tīmekļa vietne vai izmantots e-pasts. Šādi operētājdati, kas saistīti ar tīmekļa vietnes lietošanu (adrese un IP-ports, pārlūkprogrammas identifikators, apmeklēto vietņu adreses) tiek glabāti apkopotā un anonīma veidā un netiek nodoti trešajām personām. Šie dati tiek izmantoti, lai labāk izprastu un uzlabotu vietnes produktivitāti, funkcionalitāti un veiktspēju, kā arī lai izveidotu statistikas datus, kas varētu palīdzēt administrēt Tīmekļa vietni.
Lietotāja datus apstrādā arī PLANETFAN, lai veiktu automātisku apstrādi profilēšanas veidā. Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde PLANETFAN, kas ietver Lietotāju personas datu izmantošanu noteiktu personisko faktoru novērtēšanai, jo īpaši lietotāju preferenču analīzei vai prognozēšanai, uzticamībai, uzvedībai, atrašanās vietai. Katram Lietotājam ir tiesības iebilst pret PLANETFAN profilēšanu, ja viņš uzskata, ka profilēšana pārkāpj viņa tiesības un brīvības, ja datu kontrolētājs nepierāda savu interešu pārākumu attiecībā uz cilvēktiesībām un cilvēka brīvībām. Līgumslēdzējs var izteikt savu nepiekrišanu profilu veidošanai bez maksas jebkurā formā, izmantojot pieejamos saziņas kanālus ar PLANETFAN.
Datu drošība
Lai nodrošinātu personas datu konfidencialitāti no nesankcionētas piekļuves, nepilnvarotas personas veiktu datu apkopošanu, apstrādi, pārkāpjot piemērojamos tiesību aktus, un izmaiņām, zaudējumiem, bojājumiem vai iznīcināšanas, apstrādājamo personas datu aizsardzībai saskaņā ar aizsargāto datu riskiem un kategorijām tiek piemēroti tehniski un organizatoriski pasākumi.
Piemēram, Administrators izmanto tehniskus līdzekļus, lai novērstu neautorizētu personu datu iegūšanu un grozīšanu. Administrators aizsargā datu kopumu no nesankcionētas piekļuves, nodrošina piekļuvi lietotāja kontam tikai pēc autentificēšanas, ieskaitot individuāla lietotāja vārda un paroles nodrošināšanu. Turklāt Lietotāja sniegtie dati, aizpildot un nosūtot interneta veidlapas, tiek šifrēti, izmantojot SSL sertifikātus.
kontakts
Tīmekļa vietnes lietotājs jebkurā laikā var sazināties ar PLANETFAN, lai iegūtu informāciju par to, kā PLANETFAN izmanto vai plāno izmantot viņa personas datus, un ziņot par jebkuriem notikumiem, kas var ietekmēt informācijas drošību un datu pārraidi. Šim nolūkam Lietotājam jāizmanto e-pasta adrese: info@planetfan.pl
Konfidencialitātes politikas grozīšana
PLANETFAN patur tiesības grozīt Konfidencialitātes politikas nosacījumus un tajā pašā laikā garantē, ka Lietotāja tiesības, kas izriet no šī dokumenta, netiek ierobežotas bez viņa piekrišanas. Jebkuras izmaiņas konfidencialitātes politikā tiks publicētas tīmekļa vietnē www.planetfan.pl
Kontakts ar uzraudzības iestādi
Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi un lietošanu un šīs Konfidencialitātes politikas piemērošanu, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības pārvaldes prezidentam.

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi un lietošanu un šīs Konfidencialitātes politikas piemērošanu, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības pārvaldes prezidentam.

Scroll to Top